ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 02-09-080698; Székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2/1; Honlap: http://www.gilda-max.com/; Elektronikus levélcím: info@gilda-max.hu; Telefonszám: +36 1 +36 1 240 5638;) valamennyi alkalmazottja kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatinak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

I. A jelen tájékoztatóban foglaltak bemutatása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egyes adatkezelési célok szerint Önt előzetesen meggyőződjön a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, így köztük:

 1. az adatkezelés céljáról;
 2. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 3. az adatkezelés jogalapjáról;
 4. a kezelt adatok köréről;
 5. az adatkezelés időtartamáról;

II. Mindezeken túlmenően felvilágosítást nyújtunk a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, és az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról. III.

A Társaságunk által folytatott adatkezelések:

 1. Sportszolgáltatás igénybevétele;
 2. Sportszolgáltatás igénybevétele – MYGILDA fiók-

(Az Infotv. 65. § (3) bekezdése szerint: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik)

 1. Direkt marketing; (NAIH-142932/2018.)

 

I.1. Sportszolgáltatás igénybevétele

 

I.1.1. Mi az adatkezelés célja?

A sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, továbbá a kapcsolattartás.

I.1.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé, egyúttal tájékoztatjuk, hogy adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.1.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. [Infotv. 5.§ (1) a)]

I.1.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési idejét, irányítószámát, emailcímét, továbbá, amennyiben ehhez hozzájárult úgy az Ön fényképét.

I.1.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli ameddig Ön nem kérte azok törlését, vagy amennyiben Társaságunk szolgáltatásait több mint 1 (egy) éve nem vette igénybe.

 

I.2. Sportszolgáltatás igénybevétele –MYGILDA- fiók

 

I.2.1. Mi az adatkezelés célja?

 

A sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, valamint a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges internetes felhasználó fiókszolgáltatás nyújtása, továbbá a kapcsolattartás.

I.2.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

Adatkezelőként kizárólag Társaságunk jár el és ezzel kapcsolatban adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.2.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

A honlapunkon, azaz http://www.gilda-max.com történt regisztráció vagy személyesen a Társaságunk klubjaiban történt önkéntes hozzájárulás. [Infotv. 5.§ (1) a)]

I.2.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési  idejét, irányítószámát, az Ön elektronikus levélcímét (e-mail) és mobiltelefonszámát.

I.2.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön fenntartja a MYGILDA fiókját. Amennyiben úgy dönt, töröljük az Ön személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy az adatainak törlése esetén megszűnik az Ön MYGILDA fiókja.

 

I.3. Direkt marketing és belső piackutatás

 

 I.3.1. Mi az adatkezelés célja?

Társaságunk szolgáltatásainak népszerűsítése, illetve a Társaságunk üzemeltetése alatt álló Gilda Max klubok ismertségének növelése.

I.3.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Társaságunk a direkt marketing és belső piackutatás elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

I.3.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. [Grtv. 6.§ (1)]

I.3.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön neme és elektronikus levélcíme. (e-mail cím)

I.3.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik amikor ehhez az I.3.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor kezdeményezheti Társaságunk bármelyik fióktelepén, vagy székhelyén személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy az info@gilda-max.hu elektronikus levélcímre küldött e-mail útján.

 

II. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim (II.1.-II.4.) és a jogorvoslati lehetőségek. (II.5.)

 

II.1. Szeretnék tájékoztatást kérni a rólam kezelt adatokról. Hova fordulhatok?

Amennyiben a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy Társaságunk a fent megadott elérhetőségeken készségesen fogadják megkeresését.

Ennek keretében tájékoztatjuk a kezelt adatok köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó személyéről és címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Ön adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Elsődlegesen kérjük, hogy írásban tegye fel kérdéseit, mivel telefonon legfeljebb általános tájékoztatatást áll módunkban adni.

A kérdéseinek kézhezvételét követően a leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatjuk.

 

II.2. Hibásak a rólam kezelt adatok. Mit tehetek?

Ilyen esetben bátran forduljon Társaságunkhoz, és helyesbítjük adatait amint a valóságnak megfelelő adat Társaságunk rendelkezésére áll.

Kérhetem a rólam készült videó felvétel módosítását? Nem. Ebben az esetben legfeljebb a dátumot áll módunkban helyesbíteni, amennyiben az a valóságtól eltérő.

 

II.3. Szeretném kérni az adataim törlését vagy zárolását. Mit tehetek?

Amennyiben úgy dönt, hogy a Társaságunk a jövőben az Ön adatait ne kezelje forduljon hozzánk és kérelmére töröljük azokat.

Ezen túlmenően Társaságunk köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

II.4. Szeretnék tiltakozni az adataim kezelése ellen. Mikor van erre lehetőségem és milyen formában tehetem meg?

Direkt marketing és belső piackutatás céljából történő adatkezelés, azaz az I.3. szám alatt meghatározott adatkezelés esetén és törvényben meghatározott esetben lehetősége van tiltakozni az adatai kezelése ellen. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a kérelem benyújtását követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk a kérelmét, döntést hozunk, és minderről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelme megalapozott az adatkezelést megszüntetjük, az adatait zároljuk.

            Mi a különbség a tiltakozás és a törlése között?

Olyan adatok esetén amit Társaságunk nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell ( pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.       

II.5. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy több lehetősége is van.

Javasoljuk, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál.

Amennyiben ezzel nem kíván élni, vagy egyúttal peres úton szeretne igényt érvényesíteni Társaságunk ellen, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, és peres úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Kártérítést abban az esetben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelte vagy az adatbiztonság követelményét megszegte és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Sérelemdíjat abban az esetben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az Ön személyiségi jogait megsértette és ezt a bíróság jogerős ítéletében megállapította.

Hatósági jogérvényesítés:

A bírósági jogérvényesítésen túl – ingyenesen – jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány a Hatóságnál bejelentést tett.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

III. Egyéb fontos információk

 

III.1. Adatbiztonság

Társaságunk valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatinak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

 

III.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelését az alábbi jogszabályok szerint kezeljük, vagy kezelhetjük

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; (Infotv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk a tájékoztatónkat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tájékoztató módosítása szükséges, úgy megváltoztatjuk azt. A változásokról tájékoztatjuk Önt honlapunkon, illetve a klubjainkban kihelyezett dokumentáció útján.

 

Budapest, 2018. június 1

 

Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Jelen adatkezelési tájékoztató sorszáma: V.1.0

 

Blog Bejegyzések
Lapok
Kategóriák
Havonta