Gilda Max Díva Házirend

 

A Házirend célja, hogy meghatározza a Gilda Max Díva Mozgásközpontban (továbbiakban: Gilda Max Díva) tartózkodó, illetve a Gilda Max Díva szolgáltatásait igénybe vevő személyek (továbbiakban: szolgáltatást igénybe vevő személyek) és egyéb, a Gilda Max Díva területén tartózkodó személyek (továbbiakban együttesen: egyéb személyek) jogait, kötelezettségeit, illetve egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé teszik a Gilda Max Díva szolgáltatásainak egyedülállóan kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, illetve igénybevételét. 

A Házirend rögzíti ezen kívül a Gilda Max Díva szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvására, illetve a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is.


A Gilda Max Díva jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes oldalon (www.gilda-max.com) és a Gilda Max Díva Fitness teremben tesz közzé.

 

Általános rendelkezések

 

I.1. A Házirend személyi és területi hatálya

Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Gilda Max Díva területén a Gilda Max Díva szolgáltatásainak igénybevétele, avagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személyek).

A Házirend területi hatálya a Gilda Max Díva által használt területre terjed ki.

A vendégek, illetve a látogatók a napijegy, és bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

A napijegy, illetve bármely bérlet megvétele, valamint a Gilda Max Díva területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele, területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.

A Házirend megtekinthető a Gilda Max Díva recepcióján, illetve annak internetes honlapján (www.gilda-max.hu).


I.2. Gilda Max Díva nyitvatartási rendje

A Gilda Max Díva hétköznapokon 06.00 – 22.00.-ig, hétvégén 07.00 – 20.00.-ig tart nyitva, azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.


I.3. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

A Gilda Max Díva területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

Kondi-testépítő termek, személyi edzők,

funkcionális terem, csoportos órák

egyéb, gyermekeknek nyújtandó szolgáltatások (gyermekmegőrző)

aerobik órák, egyéb fitnesz csoportos órák

szauna

infra szauna

testszövet összetételmérő készülék

egyéb, a Gilda Max Díva területén, saját jogon (vagy albérletbe adott) szolgáltatás (Fitness Kitchen Bistro)

A Gilda Max Díva szolgáltatásai kizárólag érvényes napijeggyel, bérlettel, vagy egyéb, a Gilda Max Díva és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás keretében vehetők igénybe.

A Gilda Max Díva által kibocsátott bármely belépőkártya, bérlet, egyéb iratok a Gilda Max Díva tulajdonát képezi.

A belépésre jogosító fenti iratok érvényességét a Gilda Max Díva minden belépéskor ellenőrzi, szükség esetén a vendégtől mindemellett beléptető ív aláírását kéri és a regisztrációs űrlap kitöltését. Minden vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni, szükség esetén aláírását adni. Amennyiben ezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható.

A Gilda Max Díva alapszolgáltatással kapcsolatos területeire (Csoportos óra, Kardió részleg, Funkcionális termi csoportos óra, szauna, infraszauna) csak és kizárólag bérlet, napijegy vásárlását, kezelését követően léphetnek be a vendégek.

A Gilda Max Díva alapszolgáltatással kapcsolatos területeire (Kondi-testedzés termi, Kardió részleg, Funkcionális terem, szauna, infraszauna) csak és kizárólag bérlet, napijegy vásárlását, kezelését követően léphetnek be a vendégek, személyi edzőink igénybevétele mellett.

A napijegy napi egy belépésre, akkor is maximum egy csoportos óra vagy a kondi termi szolgáltatás látogatására szolgál. Amennyiben a vendég egy napon több csoportos órán szeretne részt venni, több napijegyet kell megvásárolnia. A napijegy magában foglalja még a csoportos órán résztvevőnek csak és kizárólag a Kardió részleg használatát a csoportos óra kezdete, vagy vége után maximum 30 percben.


Amennyiben a bérlettel rendelkező vendég, több csoportos órát szeretne látogatni, ugyan azon a napon, bérletéből annyi alkalom kerül levonásra, ahány Csoportos órán részt kíván venni.

A bérletek (4-12-16-alkalmas) a vásárlás/érvényesítés napjától számított 35 napig érvényesek egybefüggően, amely időtartamba a vásárlás/érvényesítés napja is beleszámít. A bérleteken a vásárlásától számított 35. nap elteltével a fel nem használt alkalmak törlődnek.

A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet.
 

A Gilda Max Díva a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít. A recepción átvett sorszámozott kulcshoz tartozó azonos sorszámú öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait az I.7. pont tartalmazza.
 

A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények kulcsait a recepción leadni. Ennek elmulasztása esetén a Gilda Max Díva jogosult 2000,- Ft/nap napidíjat felszámítani. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a vendég köteles 2000,- Ft-ot a Gilda Max részére megfizetni.
 

A bérlet elvesztése esetén 200 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére.

A talált tárgyakat minden a Gilda Max Díva területén tartózkodó személy a recepción köteles leadni. A talált tárgyakat a Gilda Max egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

 

I.4. Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések

A Gilda Max Díva szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe;

A Gilda Max Díva szolgáltatásait kizárólag a személyi igazolványukban feltüntetett nemükkel azonos nemű hölgyek vehetik igénybe. Kétség esetén Gilda Max Díva a személyi igazolványt ellenőrizheti, és az ellenőrzés megtagadása esetén a vendéget nem köteles fogadni, és a vendég nem jogosult a szolgáltatások igénybevételére sem.
 

A Gilda Max Díva szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;
 

A Gilda Max Díva szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani; 16 éven aluli személyek a Gilda Max Díva szolgáltatásait nem vehetik igénybe.
 

A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;
 

A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos;
 

A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos;

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe. A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

 

I.5. A Gilda Max Díva területére bevihető tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

A Gilda Max Díva területén a következő tevékenységek folytatása, illetve tárgyak bevitele tilos:

• dohányzás, szeszes ital, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása;

• bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek, pirotechnikai eszközök);élő állat

• étel, ital (kivéve a Fitness Kitchen Bistroban árusított termékek);

• olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely a Gilda Max Díva szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért; a Gilda Max Díva engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

 

A Gilda Max Díva területén kizárólag a Fitness Kitchen Bistroban árusított termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, illetve bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.

A Gilda Max Díva területén kizárólag a Gilda Max Díva előzetes engedélye alapján helyezhetők el a következők:

 

• vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata;

• játékautomata, közhasznú elektromos készülékek stb.; valamint

• reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.

 

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével a Gilda Max Díva-nak okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a Gilda Max Díva köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

 

I.6. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás

A Gilda Max Díva-ban kizárólag a vonatkozó hatályos normáknak megfelelő végzettségű, a Gilda Max Díva által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

A Gilda Max Díva kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

 

I.7. Felelősségi szabályok

A Gilda Max Díva területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a Gilda Max Díva által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. A Gilda Max Díva területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a Gilda Max Díva nem vállal felelősséget.

A Gilda Max Díva nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

A Gilda Max Díva területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a Gilda Max Díva szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.
 

A Gilda Max Díva területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a Gilda Max Díva-nak vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.
 

A Gilda Max Díva szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrényeket, valamint értékmegőrző használatát biztosítja, amely térítésmentesen vehető igénybe. Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak fitnesz termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. A Gilda Max Díva nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, amelyek az értékmegőrző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe, jelen esetben a Gilda Max Díva-ba magukkal hozni.
 

Az öltözőszekrény, értékmegőrző kulcsát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. A Gilda Max Díva nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért illetve elvesztésért.

A látogatók kötelesek a Gilda Max Díva részére megtéríteni az általuk okozott károkat.

 

I.8. Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

A Gilda Max Díva termében, biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik. A Gilda Max Díva látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybe vételével róla rögzített videófelvétel készülhet és azt a Gilda Max Díva a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gilda Max Díva tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – a Gilda Max Díva akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. Gilda Max Díva vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja fel, illetve továbbítja azt harmadik személyeknek. A fentiek időpontjáról a Gilda Max Díva előzetesen értesíti a vendégeit.

Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a Gilda Max Díva-val szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a Gilda Max Díva-val szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

 

II. A Gilda Max szolgáltatásainak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

 

II.1. Kondi-testépítés terem(ek)

A gépek törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel. A body teremben utcai cipő és papucs használata tilos.
 

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket, kézi- és tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, illetve azokat a tároló helyükre visszahelyezni. A teremben kijelölt ügyeletes/felügyelő edző ezt köteles ellenőrizni, erre a figyelmet felhívni.

Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre, kérésre a szakmailag felkészült személyzet segítségével használhatók. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapotának alkalmatlansága ellenére a szolgáltatást igénybe veszi, az ennek következtében bekövetkezett személyi és anyagi károkért a Gilda Max Díva nem vállal felelősséget.
 

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépek használata, illetve a gyakorlatok végzése során fokozott körültekintéssel eljárni, azokat különösen úgy használni, illetve végezni, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék.
 

A kondi-testépítés termekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más étel és ital bevitele, fogyasztása szigorúan tilos.
 

A kardiogépek csak bemelegítés céljából vehetők igénybe, egy vendég egy kardio gépet legfeljebb 60 percig használhat.

 

II.2. Csoportos óra terem

A Csoportos óra termekben az utcai cipő használata tilos.

A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő károk megtérítésére a Gilda Max Díva nem köteles.
 

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég, nem jogosult a fel nem használt, megkezdett alkalom ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.
 

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használat gépeket az órát követően alaphelyzetbe visszaállítani, és azokat az eredeti helyükre visszahelyezni.

Az órákon mobiltelefon használata tilos.

 

II.3. Szauna, Infraszauna

A szauna – infraszauna esetén jelen Házirend ismételten és kifejezetten rögzíti, hogy az kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban, saját felelősségre vehető igénybe. A napijegy, edző választó jegy, valamint a bérletek a szauna használatát is magukba foglalják. A szolgáltatást igénybe vevők kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Gilda Max Díva terem nyitását követően az első 30 percben felfűtés történik, mert a berendezések megóvása, élettartamuk megnövelése érdekében azok nyitva tartási időn túl nem üzemelnek.

A szauna – infraszauna kizárólag törölköző és arra alkalmas – természet és szauna barát – papucs használata mellett vehető igénybe. A szauna padokra papuccsal fellépni tilos.

A szauna – infraszauna minden szolgáltatást igénybe vevő személy köteles rendeltetésének megfelelően használni. Fertőző betegek a szaunát nem látogathatják. A szauna használat során minden vendégnek figyelemmel kell lennie saját állapotára, tűrőképességére. A szauna használata során a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek mások testi épségére és egészségi állapotára figyelemmel lenni, azt nem veszélyeztetve használni.

A vészcsengő kizárólag indokolt esetben használható.

 

II. 4. Gyermekmegőrző

 

Gyermekmegőrző nyitva tartása: hétköznapokon: 09.00-21.00, hétvégén: 09.00-19.00

Gyermekmegőrzőben Gilda Max Díva 1 éves kortól fogad gyermekeket, és egyszerre egy időben legfeljebb 6 gyermeket tud befogadni. A befogadás érkezési sorrendben történik, és amennyiben a 6 hely betelt, úgy a vendég ezt tudomásul venni köteles.

Gyermekmegőrzőben egy gyermek maximum 2,5 órára maradhat.

Gyermekmegőrző területére kizárólag ital vihető be (étel nem)

Gyermekmegőrzőben speciális bánásmódot igénylő gyermeket Gilda Max Díva nem fogad, és a gyermekeknek megfelelő egészségügyi állapotban kell lenniük. Speciális bánásmódot igénylő, és/vagy beteg gyermek gyermekmegőrzőben történő felügyeletére nincs mód. E körben Gilda Max Díva fenntartja a jogát, hogy a gyermeket külön indokolás nélkül elutasítsa.

 

II.5. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe ütköző magatartást valósít meg, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, a Gilda Max Díva munkatársa jogosult erre figyelmeztetni.

A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén a Gilda Max Díva munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő személy, több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, a Gilda Max Díva üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen vagy véglegesen eltiltható.

Gilda Max Díva kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét külön felszólítás nélkül szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza vagy kizárja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott személy (szolgáltatást igénybe vevő) viselkedése, magatartása, nyilatkozata, vagy bármilyen cselekménye a Gilda Max Díva üzletpolitikai, marketing és etikai elveivel, vagy érdekeivel ellentétes. Szolgáltatást igénybe vevő e rendelkezést kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e jogát a Gilda Max Díva egyoldalúan gyakorolhatja.

A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kiutasított, és/vagy kizárt személy a Gilda Max Díva-val szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat.

A Gilda Max Díva munkatársa, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, jogosult az illetékes biztonsági szolgálat vagy hatóság értesítésére.

A Gilda Max Díva területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni továbbá a Gilda Max Díva munkatársának kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.

Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendő:

Általános segélyhívó, Mentők, Tűzoltó, Rendőrség: 112

A fenti Házirend hatályos 2017. január 2. napjától

Kelt: Budapest, 2017. január 2.

A Gilda Max Díva mozgásközpont valamennyi munkatársa nevében köszönjük, hogy elfogadják a Házirendben foglaltakat.

Gilda Fitness FM Kft. üzemeltető Bakos Zsolt Ákos ügyvezető

 

FITTNESS KITCHEN BISTRO

Látogass el az éttermünkbe is!

Megnyitottuk éttermünket a Gilda Max Díva Fitnessben, ahol séfünk elkészíti neked válogatott finomságainkat!

Nézd meg az étlapunkat:

eloetel

feherje

kave

Barabási Julianna

gildamax 201701 edzok web barabasi julianna

 

„A múltad tanulság, a jövőd motiváció és a jelen az egyetlen lehetőséged.”

 

Az első dolog, amit elszeretnék mondani, hogy imádom, amit csinálok. A sport mindig része volt az életemnek, sokmindent kipróbáltam, de csak 20 évesen hittem el végleg, hogy ez lehet akár az életem maga. Abba, amit csinálok, motivációt, lelkiismeretet, figyelmet és szeretetet fektetek. Nem azért vagyok, hogy telefont nyomkodva álljak melletted és mondjam, hogy de jól csinálod, miközben rád sem nézek. Aki velem edz, annak képességeim legjobbját igyekszem nyújtani, minden visszajelzést meghallgatok és aszerint igyekszem az azutáni munkát alakítani. Azért vagyok, hogy jól csináljam, amire vállalkoztam és mindig tovább fejlődjek, nyitott maradjak.
    

A saját példámon keresztül is sokmindent megtanultam már. Volt drasztikus fogyásom (-30kg 3 hónap alatt), koplalás, túledzettség, testképzavar, jo-jo effektus, szóval mindenféle “jóból” kivettem a részem. Megjártam a magam útját, amíg ráleltem a lépésről-lépésre felfogásra és egészséges útra, testileg-lelkileg.
    

Dolgoztam már olyan helyen, hogy mire az edzésemre került volna a sor, már nagyon az energiatartalékaimon éltem. Volt már rossz párkapcsolatom, visszahúzó és fárasztó, amiből nehéz volt kilépni. Ért már családi tragédia és kerültem nem is kicsit magam alá. Ezeket azért írom le, hogy tudd, megértem milyen az, amikor a helyzet amiben vagy, visszatarthat egy jobb élettől.
   

Nem születtem tökéletesnek, sem pedig “szerencsés alkat”-nak. Megkellett és megkell dolgoznom az eredményességért. De így legalább egy dologra jó példa vagyok. Arra, hogy az akarat és a lelkierő feltud állítani. Arra, hogy nincs olyan, hogy ne találnál utat oda, ahová elszeretnél jutni. Áldozatot igenis hozni kell, de ez nem veszteség, hanem elengedhetetlen része az útnak, amitől sokkal értékesebbé válik majd az eredmény!

 

Amihez értek, amit nyújtok:

• első alkalommal egy elbeszélgetés, hogy a munkának már úgy kezdhessünk neki, hogy tudom, kivel dolgozom, mi a cél és     hogy jutunk el odáig

• egy ingyenes állapotfelmérés (ennek nyomonkövetése, időszakonkénti újra felmérése)

• fogyás, táplálkozási tanácsok

• állóképesség, erő-állóképesség és erőfejlesztés

• izomépítés, formálódás

• súlyzós, illetve funkcionális, saját testsúlyos edzések (mindig személyre szabva)

• Számomra fontos a bizalom, a jó hangulat és közvetlenség, DE közben a figyelem és a komfortzónából abszolút kimozdító edzések! 

 

Iskolák:

• IWI (Nemzetközi Fitnesz Iskola) – Fitness Instruktor

• IWI (Nemzetközi Fitnesz Iskola) – Személyi edző


Nyelvtudás (Language skills):

• Angol (I speak English on an advanced level. Feel free to contact me!)


Sporteredmény (saját kor és súlycsoportban):

• Fitbalance Felhúzó Gála, II. hely (2016, október)

• Biotech USA Erőemelő Magyar Bajnokság, III. hely (2016, december)


Elérhetőség (Contact):

+36202849557
barabasi.julianna@gmail.com

 

 

az alabbi mozgk fill 250x61

DIVA GOMB

Szántai Anita

“Álmodj nagyot, és valósítsuk meg együtt!”

Végzettségek:

  • Fitness Akadémia -testépítő edző
  • Weider Professional- Életmód és Táplálkozás tanácsadó
  • Sporttáplálkozás, táplálékkiegészítés

Magamról:

A sport szeretete gyerekkorom óta elkísér. Egész fiatalon megismerkedtem a fitness világával, és ahogy láttam magamon a gyors fejlődést a súlyzós edzések hatására elkezdtem megmérettetni magam versenyeken.

Tavalyi évi sikereim: 2017. tavasz és őszi szezon Fibalance masters bodyfitness kategória 1.hely. Magyar Bajnokság 2.hely.
Bodyfitness-es versenyzőként, és immár édesanyaként is folyamatosan fejlesztem tudásomat az edzés és táplálkozás terén és beépítek a mindennapokba annak érdekében, hogy a legjobbat hozzam ki Magamból és Belőled!

Amire büszke vagyok:

Legbüszkébb a legkitartóbb és céltudatos Tanítványaimra vagyok akiket motiválhatok életmódommal a mindennapjaikba beillesztik az edzéseket és megreformálják étkezéseiket.

Edzéseimről specialitásaimról:

Testépítő fitness edzések funkcionális eszközök beépítésével, izolált edzések sérülések után, életmódváltás,testsúlycsökkentés, arányos izomzat kialakítása.

Szakszerű segítséget kaphatsz Tőlem , hogy együttműködve akár az első lépésektől együtt tegyük meg az utat célod elérése érdekében.

Elérhetőségek:

E-mail : 0516anita@gmail.com
Telefon: 06 70 361 59 70

Személyi edzők

szemelyiedzok

 GildaMaxDivaCrew Logo BarabasiJulianna web  GildaMaxDivaCrew Logo SzantaiAnita web
 GildaMaxDivaCrew Logo TebeleAlexandra web  GildaMaxDivaCrew Logo TothAndrea web
 GildaMaxDivaCrew Logo HavasiRobert web  GildaMaxDivaCrew Logo PSzaboIstvan web
   
 

 

Edzők listája

Edzők-oktatók

 

 aerobikoktatok

 

 

 

 

 

botsszabolcsholloleleszikriszti

koleszaralizklobusitzkyclaudia

 

 

 

szemelyiedzok

gildamax 201701 edzok web barabasi julianna  gildamax 201701 edzok web szantai anita 
 gildamax 201701 edzok web tebele alexandra  tgydiva 02